رييس جمهور متأثر از يك ديدگاه خاص اقتصادي نباشد
41 بازدید
محل نشر: ملت 80.5.9
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی