اگر تعاونی به این شکلی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد نظر است اجرا بشود کشور را نه به طرف سوسیالیسم سوق می دهد و نه به طرف سرمایه داری
40 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : تعاون ) دوره جدید، مرداد 1361- شماره 6)(3 صفحه -از 14 تا 15 - از 48 تا 48)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی